رشته های ورزشی المپیک تابستانی 1401

توضیحات رشته ها را مطالعه کرده و برای ثبت نام از لینک زیر اقدام نمایید

مدارک لازم:عکس و کپی شناسنامه اعضای تیم +حضور در مراسم افتتاحیه روز 16 تیر

فوتسال نونهالان

بازه سنی 87/07/01 - 90/06/31
 • تاریخ برگزاری: 17،20،27 تیر
 • نحوه رقابت:گروهی-حذفی
 • هزینه ثبت نام 300 هزار تومان(کل تیم)
 • هر تیم 6 الی 8 نفر ثبت نامی
 • ظرفیت: 16 تیم
جایزه :800 هزارتومان

فوتسال نوجوانان

بازه سنی 84/07/01 - 87/06/31
 • تاریخ برگزاری: 17،20،27 تیر
 • نحوه رقابت:گروهی-حذفی
 • هزینه ثبت نام 300 هزار تومان(کل تیم)
 • هر تیم 6 الی 8 نفر ثبت نامی
 • ظرفیت: 16 تیم
جایزه :800 هزارتومان

پینت بال

بازه سنی 84/07/01 - 87/06/31
 • تاریخ برگزاری: 18 تیر
 • نحوه رقابت:دو حذفی
 • هزینه ثبت نام 180 هزارتومان~ هرتیم 6 نفر ثبت نامی
 • ظرفیت: 16 تیم(هزینه گلوله با شرکت کننده است)(هر نفر هربازی 15 هزارتومان)
جایزه قهرمان:400 هزارتومان

تنیس روی میز

رده سنی آزاد(متولدین 84/07/01 به بعد)
 • تایخ برگزاری: 31 تیر
 • نحوه رقابت:گروهی-حذفی
 • هزینه ثبت نام: 30 هزارتومان
 • ظرفیت: 32نفر
جایزه قهرمان:250 هزارتومان

والیبال

رده سنی آزاد(متولدین 84/07/01 به بعد)
 • تایخ برگزاری: 22،29 تیر
 • نحوه رقابت:گروهی-حذفی
 • هزینه ثبت نام: 240هزارتومان(تیمی)
 • هر تیم 6 الی 8 نفر ثبت نامی
 • ظرفیت: 16 تیم
جایزه قهرمان: 600 هزارتومان

بدمینتون

بازه سنی 84/07/01 - 87/06/31
 • تاریخ برگزاری: 19تیر
 • نحوه رقابت:گروهی-حذفی
 • هزینه ثبت نام 35 هزار تومان
 • ظرفیت: 16 نفر
جایزه قهرمان:200 هزارتومان

فوتبال دستی

رده سنی آزاد(متولدین 84/07/01 به بعد)
 • تایخ برگزاری: 19 تیر
 • نحوه رقابت:گروهی-حذفی
 • هزینه ثبت نام: 40هزارتومان
 • هر تیم 2 نفر ثبت نامی
 • ظرفیت: 16تیم
جایزه قهرمان:200 هزارتومان

ایرهاکی

بازه سنی 87/07/01 - 90/06/31
 • تاریخ برگزاری: 19 تیر
 • نحوه رقابت:گروهی-حذفی
 • هزینه ثبت نام 20 هزار تومان
 • ظرفیت: 32 تیم
جایزه قهرمان:200 هزارتومان

دارت

رده سنی آزاد(متولدین 84/07/01 به بعد)
 • تایخ برگزاری: 19تیر
 • نحوه رقابت:گروهی-حذفی
 • هزینه ثبت نام: 15هزارتومان
 • ظرفیت: 32نفر
جایزه قهرمان: 150 هزارتومان

تیراندازی

رده سنی آزاد(متولدین 84/07/01 به بعد)
 • تایخ برگزاری: 19تیر
 • نحوه رقابت:گروهی- حذفی
 • هزینه ثبت نام: 20هزارتومان
 • ظرفیت: نامحدود
جایزه قهرمان: 110هزارتومان

دو(سرعت)

رده سنی آزاد(متولدین 84/07/01 به بعد)
 • تایخ برگزاری: 19تیر
 • نحوه رقابت:گروهی-حذفی
 • هزینه ثبت نام: 10 هزارتومان
 • ظرفیت: 32نفر
جایزه قهرمان:100 هزارتومان

شنا(استقامت)

رده سنی آزاد(متولدین 84/07/01 به بعد)
 • تایخ برگزاری: 27 تیر
 • نحوه رقابت:گروهی-حذفی
 • هزینه ثبت نام: 30هزارتومان
 • ظرفیت: 16 نفر
جایزه قهرمان:200 هزارتومان

شنا(سرعت)

رده سنی آزاد(متولدین 84/07/01 به بعد)
 • تایخ برگزاری: 27 تیر
 • نحوه رقابت:گروهی-حذفی
 • هزینه ثبت نام: 30هزارتومان
 • ظرفیت: 16 نفر
جایزه قهرمان:200 هزارتومان

دو(استقامت)

رده سنی آزاد(متولدین 84/07/01 به بعد)
 • تایخ برگزاری: 19تیر
 • نحوه رقابت:گروهی-حذفی
 • هزینه ثبت نام: 10 هزارتومان
 • ظرفیت: 32نفر
جایزه قهرمان:100 هزارتومان

کبدی(زو)

رده سنی آزاد(متولدین 84/07/01 به بعد)
 • تایخ برگزاری: 19تیر
 • نحوه رقابت:گروهی-حذفی
 • هزینه ثبت نام: 90 هزارتومان(تیمی)
 • هر تیم6 نفر ثبت نامی
 • ظرفیت: 8 تیم
جایزه قهرمان:300 هزارتومان

برج هیجان

رده سنی آزاد(متولدین 84/07/01 به بعد)
 • تایخ برگزاری: 31 تیر
 • نحوه رقابت:گروهی-حذفی
 • هزینه ثبت نام: 10هزارتومان
 • ظرفیت: 32 نفر
جایزه قهرمان:100 هزارتومان